Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

AKTUALNOŚCI

Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze WZ Cz??onk??w

Uwaga! Zmiana godziny zebrania - 18.06.2016r. godz. 16.45


Zarz?d Stowarzyszenia ??Szansa? w O??wi?cimiu dzia??aj?c na podstawie § 22 pkt 8 zwo??uje Zwyczajne Sprawozdawczo ?? Wyborcze Walne Zebranie Cz??onk??w Stowarzyszenia ??Szansa?, kt??re odb?dzie si? w siedzibie Stowarzyszenia w O??wi?cimiu przy ul. Wi???ni??w O??wi?cimia 10 w dniu 18.06.2016r. o godz. 16.45.

Porz?dek obrad Zwyczajnego Sprawozdawczego ?? Wyborczego Zebrania Cz??onk??w Stowarzyszenia ??Szansa? w O??wi?cimiu:

1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego zdolno??ci do podejmowania uchwa??
2. Wyb??r Przewodnicz?cego i Protokolanta Zebrania
3. Przyj?cie porz?dku obrad i regulaminu
4. Przyj?cie protoko??u z poprzedniego Walnego Zebrania
5. Sprawozdanie Zarz?du za 2015r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z oceny sprawozdania Zarz?du
7. Sprawozdanie z dzia??alno??ci Komisji Rewizyjnej za 2015r.
8. Przedstawienie programu dzia??ania Stowarzyszenia na 2016r.
9. Rozpatrzenie spraw oraz podj?cie uchwa??, co do:
a. Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2015r.
b. Udzielenia Zarz?dowi absolutorium
c. Zatwierdzenia sprawozdania z dzia??alno??ci Komisji Rewizyjnej za 2015r.
d. Przyj?cia programu dzia??ania Stowarzyszenia na 2016r.
10. Wyb??r Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru Komisji Rewizyjnej
11. Wybory Komisji Rewizyjnej
12. Dyskusja i wolne wnioski
13. Zamkni?cie obrad

W przypadku braku quorum w I terminie, wyznacza si? II termin w dniu 18.06.2016r. na godz. 17.15

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA