Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

AKTUALNOŚCI

Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebrania Cz??onk??w

13.05.2017r. godz. 14.45

Zarz?d Stowarzyszenia ??Szansa? w O??wi?cimiu dzia??aj?c na podstawie § 22 pkt 8 zwo??uje Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Cz??onk??w Stowarzyszenia ??Szansa?, kt??re odb?dzie si? w siedzibie Stowarzyszenia w O??wi?cimiu przy
ul. Wi???ni??w O??wi?cimia 10 w dniu 13.05.2017r. o godz. 1445.

Porz?dek obrad Zwyczajnego Sprawozdawczego Zebrania Cz??onk??w Stowarzyszenia ??Szansa? w O??wi?cimiu:

1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego zdolno??ci do podejmowania uchwa??
2. Wyb??r Przewodnicz?cego i Protokolanta Zebrania
3. Przyj?cie porz?dku obrad i regulaminu
4. Przyj?cie protoko??u z poprzedniego Walnego Zebrania
5. Sprawozdanie Zarz?du za 2016r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z oceny sprawozdania Zarz?du
7. Sprawozdanie z dzia??alno??ci Komisji Rewizyjnej za 2016r.
8. Przedstawienie programu dzia??ania Stowarzyszenia na 2017r.
9. Rozpatrzenie spraw oraz podj?cie uchwa??, co do:
a. Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2016r.
b. Udzielenia Zarz?dowi absolutorium
c. Zatwierdzenia sprawozdania z dzia??alno??ci Komisji Rewizyjnej za 2016r.
d. Przyj?cia programu dzia??ania Stowarzyszenia na 2017r.
10. Dyskusja i wolne wnioski
11. Zamkni?cie obrad

W przypadku braku quorum w I terminie, wyznacza si? II termin w dniu 13.05.2017r. na godz. 15.15.

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA