Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

AKTUALNOŚCI

Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebrania Członków

13.05.2017r. godz. 14.45

Zarząd Stowarzyszenia „Szansa” w Oświęcimiu działając na podstawie § 22 pkt 8 zwołuje Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Szansa”, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w Oświęcimiu przy
ul. Więźniów Oświęcimia 10 w dniu 13.05.2017r. o godz. 1445.

Porządek obrad Zwyczajnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Szansa” w Oświęcimiu:

1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania
5. Sprawozdanie Zarządu za 2016r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z oceny sprawozdania Zarządu
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016r.
8. Przedstawienie programu działania Stowarzyszenia na 2017r.
9. Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał, co do:
a. Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2016r.
b. Udzielenia Zarządowi absolutorium
c. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016r.
d. Przyjęcia programu działania Stowarzyszenia na 2017r.
10. Dyskusja i wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad

W przypadku braku quorum w I terminie, wyznacza się II termin w dniu 13.05.2017r. na godz. 15.15.

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA