Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

AKTUALNOŚCI

Walne Zebranie Cz??onk??w

09.04.2018r. o godz. 17.15.

W dniu 09.04.2018r. o godz. 17.15 odb?dzie si? Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Cz??onk??w Stowarzyszenia "Szansa" w O??wi?cimiu.
Proponowany porz?dek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego zdolno??ci do podejmowania uchwa??
2.Wyb??r Przewodnicz?cego i Protokolanta Zebrania
3.Przyj?cie porz?dku obrad i regulaminu
4.Przyj?cie protoko??u z poprzedniego Walnego Zebrania
5.Sprawozdanie Zarz?du za 2017r.
6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z oceny sprawozdania Zarz?du
7.Sprawozdanie z dzia??alno??ci Komisji Rewizyjnej za 2017r.
8.Przedstawienie programu dzia??ania Stowarzyszenia na 2018r.
9.Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Stowarzyszenia
10.Rozpatrzenie spraw oraz podj?cie uchwa??, co do:
a.Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2016r.
b.Udzielenia Zarz?dowi absolutorium
c.Zatwierdzenia sprawozdania z dzia??alno??ci Komisji Rewizyjnej za 2016r.
d.Przyj?cia programu dzia??ania Stowarzyszenia na 2017r.
e.Zmiany w Statucie Stowarzyszenie ??Szansa?
11.Dyskusja i wolne wnioski
12.Zamkni?cie obrad
W przypadku braku quorum w I terminie, wyznacza si? II termin w dniu 09.04.2018r. na godz. 17.45.

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA