Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

AKTUALNOŚCI

Walne Zebranie 2019r.

03.06.2019r. godz. 17.00

W dniu 03.06.2019r. o godz. 17.00 odbędzie się Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Szansa" w Oświęcimiu.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
2.Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania
3.Przyjęcie porządku obrad i regulaminu
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania
5.Sprawozdanie Zarządu za 2018r.
6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z oceny sprawozdania Zarządu
7.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018r.
8.Przedstawienie programu działania Stowarzyszenia na 2019r.
9.Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał, co do:
a.Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2018r.
b.Udzielenia Zarządowi absolutorium
c.Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018r.
d.Przyjęcia programu działania Stowarzyszenia na 2019r.
10.Wybory Zarządu Stowarzyszenia "Szansa" na kadencję 2019 - 2023:
a.Wybór Komisji Skrutacyjnej
b.Zgłaszanie kandydatur do Zarządu
c.Wybór Zarządu
d.Informacja o ukonstytuowania się Zarządu
11.Dyskusja i wolne wnioski
12.Zamknięcie obrad
W przypadku braku quorum w I terminie, wyznacza się II termin w dniu 03.06.2019r. na godz. 17.30.

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA