Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

DOKUMENTY

Statut Stowarzyszenia "Szansa" w O??wi?cimiu

Rozdzia?? I

Postanowienia og??lne


§1. Stowarzyszenie ??Szansa? zwane dalej Stowarzyszeniem dzia??a na podstawie ustawy z dnia 7kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity :Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz.855 z p????n.zm.) oraz niniejszego statutu i posiada osobowo??? prawn?.

§ 2. Stowarzyszenie zostaje powo??ane na czas nieokre??lony.

§ 3. Siedzib? Stowarzyszenia jest miasto O??wi?cim.

§ 4. Stowarzyszenie mo??e prowadzi? dzia??alno??? gospodarcz? w kraju i zagranic? na zasadach okre??lonych w odr?bnych przepisach. Doch??d z dzia??alno??ci gospodarczej jest przeznaczony wy???cznie do realizacji cel??w statutowych. Dzia??alno??? gospodarcza mo??e by? prowadzona w przedmiocie:

1 Wydawanie ksi???ek
2 Wydawanie gazet
3 Wydawanie czasopism i pozosta??ych periodyk??w
4 Dzia??alno??? w zakresie dzia??a?? d??wi?kowych i muzycznych
5 Pozosta??a dzia??alno??? wydawnicza
6 Dzia??alno??? us??ugowa zwi?zana z przygotowaniem do druku
7 Pozosta??a sprzeda?? detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
8 Przygotowywanie i dostarczanie ??ywno??ci dla odbiorc??w zewn?trznych (catering)
9 Pozosta??a us??ugowa dzia??alno??? gastronomiczna
10 Dzia??alno??? organizator??w turystyki
11 Dzia??alno??? pilot??w wycieczek i przewodnik??w turystycznych
12 Dzia??alno??? w zakresie informacji turystycznej
13 Pozosta??a dzia??alno??? us??ugowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie klasyfikowana
14 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk spo??ecznych i humanistycznych
15 Badania rynku i opinii publicznej
16 Stosunki mi?dzyludzkie (public relations) i komunikacja
17 Pozosta??e doradztwo w zakresie prowadzenia dzia??alno??ci gospodarczej i zarz?dzania
18 Pozosta??a dzia??alno??? profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
19 Dzia??alno??? wspomagaj?ca edukacj?
20 Dzia??alno??? agencji reklamowych
21 Dzia??alno??? zwi?zana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracownik??w
22 Dzia??alno??? agencji pracy tymczasowej
23 Pozosta??a dzia??alno??? zwi?zana z udost?pnianiem pracownik??w
24 Dzia??alno??? fotograficzna
25 Dzia??alno??? zwi?zana z t??umaczeniami
26 Dzia??alno??? us??ugowa zwi?zana z administracj? i obs??ug? biura
27 Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokument??w i pozosta??a specjalistyczna dzia??alno??? wspomagaj?ca prowadzenie biura
28 Dzia??alno??? zwi?zana z organizacj? targ??w, wystaw i kongres??w
29 Opieka dzienna nad dzie?mi
30 Pozosta??a pomoc spo??eczna z zakwaterowaniem
31 Pomoc spo??eczna bez zakwaterowania dla os??b w podesz??ym wieku i os??b niepe??nosprawnych
32 Pozosta??a pomoc spo??eczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie klasyfikowana
33 Dzia??alno??? zwi?zana z produkcj? film??w, nagra?? wideo i program??w telewizyjnych
34 Dzia??alno??? postprodukcyjna zwi?zana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
35 Nadawanie program??w radiofonicznych
36 Nadawanie program??w telewizyjnych og??lnodost?pnych i abonamentowych
37 Pozosta??e badania i analizy techniczne
38 Pozosta??a dzia??alno??? wspomagaj?ca prowadzenie dzia??alno??ci gospodarczej, gdzie indziej nie klasyfikowana
39 Nauka j?zyk??w obcych
40 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zaj?? sportowych i rekreacyjnych
41 Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
42 Pozosta??e pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
43 Dzia??alno??? zwi?zana z projekcj? film??w

§5. Terenem dzia??ania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla w??a??ciwego realizowania swojego celu Stowarzyszenie mo??e prowadzi? dzia??alno??? r??wnie?? poza granicami kraju.

§ 6. Stowarzyszenie mo??e u??ywa? odznak i piecz?ci zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, a tak??e ustanawia? wyr????nienia i odznaki honorowe i nadawa? je zas??u??onym osobom lub organizacjom.

§ 7. Stowarzyszenie wsp????pracuje z krajowymi, zagranicznymi i mi?dzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu dzia??ania oraz mo??e pozostawa? cz??onkiem tych organizacji na zasadach pe??nej autonomii.

§ 8. Stowarzyszenie opiera swoj? dzia??alno??? na pracy spo??ecznej cz??onk??w. Do prowadzenia swych spraw mo??e zatrudnia? pracownik??w.

Rozdzia?? II

Cele i formy dzia??ania


§ 9Celem stowarzyszenia jest realizacja i koordynacja zada?? publicznych w zakresie:

1. Ochrony i promocji zdrowia.

2. Kultury, sztuki, ochrony d??br kultury i dziedzictwa narodowego.

3. Dzia??alno??ci wspomagaj?cej rozw??j wsp??lnot i spo??eczno??ci lokalnych.

4. Pomocy spo??ecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ??yciowej oraz wyr??wnywania szans tych os??b i rodzin.

5. Dzia??alno??ci charytatywnej.

6. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, piel?gnowania polsko??ci oraz rozwoju ??wiadomo??ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

7. Dzia??alno??ci na rzecz mniejszo??ci narodowych i etnicznych oraz j?zyka regionalnego.

8. Dzia??alno??ci na rzecz os??b niepe??nosprawnych.

9. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej os??b pozostaj?cych bez pracy i zagro??onych zwolnieniem z pracy.

10. Dzia??alno??ci na rzecz r??wnych praw kobiet i m???czyzn.

11. Dzia??alno??ci wspomagaj?cej rozw??j gospodarczy w tym rozw??j przedsi?biorczo??ci.

12. Nauki, szkolnictwa wy??szego, edukacji, o??wiaty i wychowania.

13. Wypoczynku dzieci i m??odzie??y.

14. Turystyki i krajoznawstwa.

15. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

16. Porz?dku i bezpiecze??stwa publicznego.

17. Przeciwdzia??ania uzale??nieniom i patologiom spo??ecznym.

18. Upowszechniania i ochrony wolno??ci i praw cz??owieka oraz swob??d obywatelskich, a tak??e dzia??a?? wspomagaj?cych rozw??j demokracji.

19. Upowszechniania i ochrony praw konsument??w.

20. Dzia??alno??ci na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontakt??w i wsp????pracy mi?dzy spo??ecze??stwami.

21. Promocji i organizacji wolontariatu.

22. Dzia??alno??ci na rzecz organizacji pozarz?dowych oraz podmiot??w wymienionych w ustawie o dzia??alno??ci po??ytku publicznego i o wolontariacie.

23. Dzia??alno??ci na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spo??ecznej os??b zagro??onych wykluczeniem spo??ecznym.

24. Dzia??alno??ci na rzecz os??b w wieku emerytalnym.

25. Ekologii i ochrony zwierz?t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

26. Pomocy ofiarom katastrof, kl?sk ??ywio??owych, konflikt??w zbrojnych i wojen w kraju i za granic?.

27. Dzia??alno??ci na rzecz rodziny, macierzy??stwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

§ 10. Stowarzyszenie, prowadz?c nieodp??atn? dzia??alno??? po??ytku publicznego, d???y do realizacji cel??w statutowych poprzez:

1. organizowanie i wspieranie ??wietlic, poradnictwa, grup wsparcia i innych form bie???cej dzia??alno??ci na rzecz os??b potrzebuj?cych pomocy;

2. organizowanie i udzielanie pomocy w zaspokajaniu materialnych, edukacyjnych i kulturalnych potrzeb ludzi, zw??aszcza dzieci i m??odzie??y;

3. promowanie i wspieranie pracy wolontariuszy;

4. prowadzenie kurs??w, szkole??, warsztat??w, konferencji, odczyt??w, seminari??w i konkurs??w;

5. prowadzenie dzia??alno??ci wydawniczej i dziennikarskiej w zakresie cel??w Stowarzyszenia

6. prowadzenie pomocy i doradztwa;

7. pozyskiwanie ??rodk??w pomocy finansowej lub rzeczowej ze ??r??de?? krajowych i zagranicznych;

8. wsp????dzia??anie z innymi organizacjami, instytucjami, w??adzami pa??stwowymi i samorz?dowymi oraz osobami prawnymi w sprawach, b?d?cych przedmiotem dzia??ania Stowarzyszenia;

9. integracj? i inspiracj? ??rodowisk lokalnych;

10. badanie potrzeb rynku us??ug spo??ecznych;

11. tworzenie bazy do prowadzenia dzia??alno??ci w ramach statutu Stowarzyszenia;

12. organizowanie zawod??w, imprez sportowych, imprez charytatywnych, rekreacyjnych i innych oraz r????nych form rekreacji i wypoczynku;

13. podejmowanie wszelkich zgodnych z prawem przedsi?wzi??, kt??re uznane zostan? za niezb?dne i celowe do realizacji zada?? statutowych;

14. powo??ywanie zgodnie z przepisami prawa agend i instytucji (fundacji, sp????ek itp.), niezb?dnych do realizacji cel??w statutowych;

15. rozpowszechnianie i promowanie cel??w Stowarzyszenia w kraju i za granic?;

16. prowadzenie mi?dzynarodowej wsp????pracy i wymiany do??wiadcze??.

§ 10 a. Stowarzyszenie, prowadz?c odp??atn? dzia??alno??? po??ytku publicznego, d???y do realizacji cel??w statutowych poprzez:

1. prowadzenie kurs??w, szkole??, warsztat??w, konferencji, odczyt??w, seminari??w i konkurs??w;

2. prowadzenie dzia??alno??ci wydawniczej i dziennikarskiej w zakresie cel??w Stowarzyszenia;

3. prowadzenie pomocy i doradztwa;

4. organizowanie imprez sportowych, imprez charytatywnych, rekreacyjnych i innych oraz r????nych form rekreacji i wypoczynku;

5. podejmowanie wszelkich zgodnych z prawem przedsi?wzi??, kt??re uznane zostan? za niezb?dne i celowe do realizacji zada?? statutowych;

6. powo??ywanie zgodnie z przepisami prawa agend i instytucji (fundacji, sp????ek itp.), niezb?dnych do realizacji cel??w statutowych;

7. prowadzenie mi?dzynarodowej wsp????pracy i wymiany do??wiadcze??.

Rozdzia?? III

Cz??onkowie, ich prawa i obowi?zki


§ 11. Cz??onkowie Stowarzyszenia dziel? si? na:

1) cz??onk??w zwyczajnych,

2) cz??onk??w wspieraj?cych,

3) cz??onk??w honorowych.

§ 12.1. Cz??onkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mo??e by? osoba fizyczna, pe??noletnia, kt??ra na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyj?ta przez Zarz?d Stowarzyszenia.

2. W razie odmowy przyj?cia w poczet cz??onk??w zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesi?ca od daty dor?czenia odmowy z??o??y? na r?ce Zarz?du odwo??anie do Walnego zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwo??anie w czasie najbli??szych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 13. 1.Cz??onek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo;

1) wybiera? i by? wybieranym do w??adz Stowarzyszenia,

2) uczestniczy? z g??osem stanowi?cym w Walnym Zebraniu,

3) zg??asza? wnioski i postulaty dotycz?ce dzia??alno??ci Stowarzyszenia,

4) korzysta? z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych dzia??aniach zgodnie z celami statutowymi,

5) bra? udzia?? w pracach, zebraniach i innych przedsi?wzi?ciach Stowarzyszenia z prawem g??osu.

2. Cz??onek zwyczajny obowi?zany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulamin??w i uchwa?? w??adz Stowarzyszenia,

2) regularnego op??acania sk??adek na rzecz Stowarzyszenia,

3) czynnego uczestniczenia w realizacji cel??w statutowych Stowarzyszenia,

4) dbania o mienie i dobre imi? Stowarzyszenia.

§ 14. 1. Cz??onkiem wspieraj?cym mo??e by? osoba fizyczna lub osoba prawna, w tym maj?ca cele zarobkowe, zainteresowana merytoryczn? dzia??alno??ci? Stowarzyszenia i akceptuj?ca jego cele, kt??ra zadeklaruje pomoc finansow? lub rzeczow? i zostanie przyj?ta przez Zarz?d na podstawie pisemnego porozumienia.

2. Cz??onek wspieraj?cy ma prawo bra? udzia?? z g??osem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zg??asza? do w??adz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotycz?ce podejmowanych przez Stowarzyszenie zada??.

3. Cz??onek wspieraj?cy zobowi?zany jest do przestrzegania ustale?? zawartych w pisemnym porozumieniu.

4. Cz??onek wspieraj?cy, b?d?cy osob? prawn? dzia??a w Stowarzyszeniu przez swojego upowa??nionego na pi??mie przedstawiciela. Upowa??nienie wa??ne jest a?? do jego cofni?cia sporz?dzonego tak??e w formie pisemnej.

§ 15.1. Cz??onkiem honorowym Stowarzyszenia mo??e zosta? osoba fizyczna szczeg??lnie zas??u??ona dla realizacji cel??w statutowych Stowarzyszenia.

2. Godno??? cz??onka honorowego nadaje, a tak??e pozbawia tego tytu??u Walne Zebranie na wniosek Zarz?du Stowarzyszenia.

3. Cz??onek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mo??e jednak bra? udzia?? z g??osem doradczym w statutowych organach Zwi?zku. Poza tym posiada takie prawa, jak cz??onek zwyczajny.

4. Cz??onek honorowy zwolniony jest z obowi?zku op??acania sk??adek cz??onkowskich.

§ 16.1. Cz??onkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynale??no??ci do Stowarzyszenia, zg??oszonej na pi??mie Zarz?dowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowi?za?? wobec Stowarzyszenia,

2) uchwa??y Zarz?du z powodu niep??acenia sk??adek cz??onkowskich przez okres jednego roku lub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres dw??ch lat,

3) wykluczenia uchwa??? Zarz?du z powodu nieprzestrzegania postanowie?? statutu, regulamin??w lub uchwa?? w??adz Stowarzyszenia, dzia??ania na szkod? Stowarzyszenia lub innych niegodnych cz??onka Stowarzyszenia dzia??a??,

4) skazania prawomocnym wyrokiem s?du za przest?pstwo umy??lne lub utraty zdolno??ci do czynno??ci prawnych przez osob? fizyczn?,

5) ??mierci cz??onka Stowarzyszenia lub likwidacji osoby prawnej.

2. Cz??onek wykluczony lub skre??lony ma prawo wniesienia odwo??ania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty dor?czenia uchwa??y na pi??mie. Walne Zebranie rozpatruje odwo??anie w czasie najbli??szych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdzia?? IV

W??adze Stowarzyszenia


§ 17. W??adzami Stowarzyszenia s?:

1) Walne Zebranie Cz??onk??w Stowarzyszenia, zwane dalej ??Walnym Zebraniem?,

2) Zarz?d Stowarzyszenia, zwany dalej ??Zarz?dem?,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 18.1. Wybory do w??adz Stowarzyszenia odbywaj? si? w g??osowaniu tajnym, zwyk??? wi?kszo??ci? g??os??w obecnych cz??onk??w, a z zastrze??eniem ust.2. Zgromadzeni mog? uchwali? g??osowanie jawne.

2. Powy??sze nie odnosi si? do uchwa??, o kt??rych mowa w § 32.ust. 1 i 2.

3.W przypadku braku aktywno??ci cz??onka Zarz?du lub Komisji Rewizyjnej lub zmniejszenia si?

liczby pochodz?cych z wyboru cz??onk??w w??adz w trakcie trwania kadencji z przyczyn losowych,

w??adzom tym przys??uguje prawo kooptacji spo??r??d cz??onk??w zwyczajnych Stowarzyszenia, pod

warunkiem, ??e liczba dokooptowanych cz??onk??w w??adz nie przekroczy 1/2 liczby cz??onk??w pochodz?cych z wyboru. W przeciwnym razie Zarz?d zwo??uje Walne Zebranie, w celu odbycia wybor??w uzupe??niaj?cych.

Walne Zebranie Cz??onk??w


§ 19. 1.Walne Zebranie jest najwy??sz? w??adz? Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie mo??e by?:

1) Zwyczajne

2) Nadzwyczajne

3.Zwyczajne Walne Zebranie zwo??uje Zarz?d raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako

sprawozdawczo ?? wyborcze, zawiadamiaj?c cz??onk??w pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porz?dku obrad co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.

a) Dopuszcza si? zawiadamianie cz??onk??w poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej i poprzez wiadomo??? e-mail na 14 dni przed wyznaczonym terminem. Zawiadomienie to jest r??wnowa??ne z informacj? pisemn?.

4. Walne Zebranie obraduje wed??ug uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwo??ywane jest przez Zarz?d:

1) z w??asnej inicjatywy,

2) na ???danie Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 og??lnej liczby cz??onk??w zwyczajnych Stowarzyszenia.

6.Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno by? zwo??ane w terminie miesi?ca od daty zg??oszenia

wniosku lub ???dania i obradowa? nad sprawami, dla kt??rych zosta??o zwo??ane.

7.Walnym Zebraniem kieruje Przewodnicz?cy Walnego Zebrania, wybierany ka??dorazowo w

g??osowaniu jawnym, zwyk??? wi?kszo??ci? g??os??w obecnych cz??onk??w Stowarzyszenia.

8. Uchwa??y Walnego Zebrania zapadaj? w g??osowaniu jawnym, zwyk??? wi?kszo??ci? g??os??w

cz??onk??w zwyczajnych Stowarzyszenia (z wyj?tkiem spraw okre??lonych w §18.ust.1, §32 ust.1 i 2).

9.W przypadku r??wnego roz??o??enia g??os??w w trakcie g??osowania, decyduje g??os Przewodnicz?cego Walnego Zebrania.

10. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zarz?d wyznacza drugi termin, nie wcze??niej

ni?? po up??ywie p???? godziny od pierwszego terminu.

§ 20. Do kompetencji Walnego Zebrania nale??y:

1) ustalanie kierunk??w i programu dzia??ania Stowarzyszenia,

2) uchwalenie statutu i jego zmian,

3) zatwierdzanie regulamin??w Zarz?du i Komisji Rewizyjnej

4) wyb??r i odwo??ywanie Zarz?du i Komisji Rewizyjnej,

5) decydowanie w sprawie udzielania absolutorium Zarz?dowi,

6) podejmowanie uchwa??y o rozwi?zaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego maj?tku,

7) rozpatrywanie odwo??a?? od uchwa?? Zarz?du,

8) nadawanie tytu??u cz??onka honorowego Stowarzyszenia,

9) ocenianie dzia??alno??ci Zarz?du i Komisji Rewizyjnej,

10) podejmowanie wszelkich spraw nie zastrze??onych dla innych w??adz zwi?zku.

Zarz?d


§ 21.1. Zarz?d sk??ada si? z pi?ciu os??b, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. Zarz?d konstytuuje si? na pierwszym posiedzeniu po wyborach.

2.Kadencja Zarz?du trwa cztery lata.

3.Uchwa??y Zarz?du podejmowane s? w g??osowaniu jawnym, zwyk??? wi?kszo??ci? g??os??w, przy

obecno??ci co najmniej po??owy cz??onk??w Zarz?du. W sytuacji r??wnego roz??o??enia g??os??w decyduje g??os Prezesa.

4. Posiedzenia Zarz?du odbywaj? si? w razie potrzeby, jednak nie rzadziej ni?? raz na kwarta??.

5.Posiedzenia Zarz?du zwo??ywane s? przez Prezesa lub w przypadku jego nieobecno??ci Wiceprezesa.

§ 22. Do zakresu dzia??ania Zarz?du nale??y:

1) realizacja uchwa?? Walnego Zebrania i kierowanie ca??okszta??tem dzia??alno??ci Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,

2) uchwalanie plan??w dzia??alno??ci Stowarzyszenia i preliminarzy bud??etowych,

3) sprawowanie zarz?du nad maj?tkiem Stowarzyszenia,

4) ustalanie wysoko??ci sk??adek cz??onkowskich i wpisowego,

5) ustalanie regulaminu pracy i wynagrodze?? pracownik??w Stowarzyszenia,

6) podejmowania decyzji w sprawie nabycia lub zbycia maj?tku nieruchomego i ruchomego, prowadzenia dzia??alno??ci gospodarczej i jej zakresu;

7) podejmowanie decyzji w sprawie zaci?gania zobowi?za?? maj?tkowych i udzielania pe??nomocnictw,

8) zwo??ywanie Walnego Zebrania,

9) podejmowanie uchwa?? w sprawach przyjmowania i wykluczania cz??onk??w,

10) rozpatrywania spor??w pomi?dzy cz??onkami, powsta??ych na tle dzia??alno??ci Stowarzyszenia,

11) sk??adanie sprawozda?? ze swej dzia??alno??ci na Walnym Zebraniu,

12) uchwalanie regulamin??w przewidzianych w statucie,

13) w szczeg??lnych przypadkach zwalnianie z obowi?zku p??acenia sk??adek cz??onkowskich,

14) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn?trz i dzia??anie w jego imieniu,

15) powo??ywanie i rozwi?zywanie komisji i zespo????w problemowych,

16) podejmowanie uchwa?? o przynale??no??ci do innych organizacji,

17) podejmowanie uchwa?? o zmianie nazwy i siedzibie Stowarzyszenia.

§ 23. Zarz?d dzia??a na podstawie w??asnego uchwalonego regulaminu.

§ 24. 1. Do realizacji swych zada?? Zarz?d mo??e powo??a? Biuro Stowarzyszenia i jego Kierownika.

2.Kierownik kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, kt??ry podlega zatwierdzeniu przez Zarz?d.

3. Osoby wchodz?ce w sk??ad Zarz?du nie mog? by? cz??onkami organu kontroli ani pozostawa? z nimi w zwi?zku ma????e??skim, we wsp??lnym po??yciu, w stosunku pokrewie??stwa, powinowactwa lub podleg??o??ci s??u??bowej.

4. Osoby wchodz?ce w sk??ad Zarz?du nie mog? by? skazane wyrokiem prawomocnym za przest?pstwo umy??lne ??cigane z oskar??enia publicznego lub przest?pstwo skarbowe

Komisja Rewizyjna


§ 25.1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powo??anym do sprawowania kontroli nad jego dzia??alno??ci?.

2. Komisja Rewizyjna sk??ada si? z dw??ch do trzech cz??onk??w, kt??rzy wybieraj? spo??r??d siebie Przewodnicz?cego Komisji.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

§ 26. Do zakresu dzia??ania Komisji Rewizyjnej nale??y:

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku ca??okszta??tu dzia??alno??ci Stowarzyszenia,

2) wyst?powanie do Zarz?du z wnioskami wynikaj?cymi z przeprowadzonych kontroli i ???danie wyja??nie??,

3) prawo ???dania zwo??ania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywi?zywania si? przez Zarz?d z jego statutowych obowi?zk??w, a tak??e prawo ???dania zwo??ania posiedzenia Zarz?du,

4) prawo ???dania od cz??onk??w i w??adz Stowarzyszenia wszystkich szczebli z??o??enia pisemnych lub ustnych wyja??nie??, dotycz?cych kontrolowanych spraw,

5) zwo??anie Walnego Zebrania, w razie nie zwo??ania go przez Zarz?d w terminie ustalonym statutem,

6) sk??adanie na Walnym Zebraniu wniosk??w o udzielenie (lub odmow? udzielenia) absolutorium dla Zarz?du,

7) sk??adanie sprawozda?? ze swej dzia??alno??ci na Walnym Zebraniu.

§ 27. Uchwa??y Komisji Rewizyjnej podejmowane s? w g??osowaniu jawnym, zapadaj? zwyk??? wi?kszo??ci? g??os??w w obecno??ci wszystkich cz??onk??w Komisji.

1. Cz??onkowie Komisji Rewizyjnej:

1) Nie mog? by? cz??onkami organu zarz?dzaj?cego ani pozostawa? z nimi w zwi?zku ma????e??skim, we wsp??lnym po??yciu, w stosunku pokrewie??stwa, powinowactwa lub podleg??o??ci s??u??bowej.

2) Nie mog? by? pracownikami Stowarzyszenia.

3) Nie mog? by? skazani wyrokiem prawomocnym za przest?pstwo umy??lne ??cigane z oskar??enia publicznego lub przest?pstwo skarbowe.

4) Mog? otrzymywa? z tytu??u pe??nienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych koszt??w lub wynagrodzenie w wysoko??ci nie wy??szej ni?? przeci?tne miesi?czne wynagrodzenie w sektorze przedsi?biorstw og??oszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni

2.Cz??onkowie Komisji Rewizyjnej mog? bra? udzia?? w posiedzeniach Zarz?du z g??osem doradczym.

3. Komisja Rewizyjna dzia??a na podstawie w??asnego uchwalonego regulaminu.

Rozdzia?? V

Maj?tek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa


§ 29.1. ?r??d??ami powstania maj?tku Stowarzyszenia s?;

1) sk??adki cz??onkowskie i wpisowe,

2) wp??aty cz??onk??w wspieraj?cych,

3) darowizny, zapisy i spadki, ??rodki pochodz?ce z ofiarno??ci prywatnej lub zbi??rek publicznych,

4) wp??ywy z dzia??alno??ci statutowej Stowarzyszenia, dochody z w??asnej dzia??alno??ci, dochody z maj?tku Stowarzyszenia, dochody z kapita??u (odsetki, lokaty, akcje),

5) dochody z nieruchomo??ci i ruchomo??ci, b?d?cych w??asno??ci? lub w u??ytkowaniu Stowarzyszenia,

6) dotacje, subwencje, kontrakty, ??rodki z funduszy publicznych, granty, zlecenia us??ug,

7) dochody z dzia??alno??ci gospodarczej wykonywanej na podstawie odr?bnych przepis??w,

8) sponsoring,

9) barter.

2. Zabrania si?:

1) udzielania po??yczek lub zabezpieczania zobowi?za?? maj?tkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego cz??onk??w, cz??onk??w organ??w lub pracownik??w oraz os??b, z kt??rymi cz??onkowie, cz??onkowie organ??w oraz pracownicy organizacji pozostaj? w zwi?zku ma????e??skim, we wsp??lnym po??yciu albo w stosunku pokrewie??stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie??stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s? zwi?zani z tytu??u przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ??osobami bliskimi?,

2) przekazywania maj?tku Stowarzyszenia na rzecz jego cz??onk??w, cz??onk??w organ??w lub pracownik??w oraz ich os??b bliskich na zasadach innych ni?? w stosunku do os??b trzecich w szczeg??lno??ci je??eli przekazanie to nast?puje bezp??atnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania maj?tku Stowarzyszenia na rzecz cz??onk??w, cz??onk??w organ??w lub pracownik??w oraz ich os??b bliskich na zasadach innych ni?? w stosunku do os??b trzecich, chyba, ??e to wykorzystanie bezpo??rednio wynika z celu statutowego,

4) zakupu towar??w lub us??ug od podmiot??w w kt??rych uczestnicz? cz??onkowie organizacji, cz??onkowie jej organ??w lub pracownicy oraz ich os??b bliskich, na zasadach innych ni?? w stosunku do os??b trzecich lub po cenach wy??szych ni?? rynkowe

§ 30. Do sk??adania o??wiadcze?? woli we wszystkich sprawach, w tym zaci?gania zobowi?za?? maj?tkowych, zawierania um??w i udzielania pe??nomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dw??ch cz??onk??w Zarz?du dzia??aj?cych ???cznie, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarz?du.

§ 31. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowo??? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.

Rozdzia?? VI

Zmiana statutu i rozwi?zanie Stowarzyszenia


§ 32.1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie wymaga zwyk??ej wi?kszo??ci g??os??w, przy obecno??ci przynajmniej po??owy cz??onk??w uprawnionych do g??osowania. Prawo dokonania zmian statutu posiada r??wnie?? Zarz?d, ale tylko w zakresie wskazanym przez S?d Rejestrowy.

2.Podj?cie uchwa??y o rozwi?zaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga wi?kszo??ci 2/3 g??os??w, przy obecno??ci co najmniej po??owy cz??onk??w uprawnionych do g??osowania.

3.Podejmuj?c uchwa??? o rozwi?zaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powo??uje Komisj? Likwidacyjn?, kt??ra przeprowadzi likwidacj? Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje tak??e fundacje i stowarzyszenia, maj?ce podobne cele statutowe jak Stowarzyszenie i nie nastawione na osi?ganie zysku, na rzecz kt??rych przejdzie maj?tek Stowarzyszenia, po wype??nieniu jego zobowi?za??.


Stan prawny na dzie?? 06.04.2013r.

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA