Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

O NAS

Kr??tka historia

Stowarzyszenie ??Szansa? zosta??o za??o??one w 2000r. przez pracownik??w Mi?dzyszkolnej ??wietlicy Terapeutycznej, dzia??aj?cej w o??wi?cimskiej dzielnicy Zasole. Sw??j udzia?? w jego powstaniu mieli tak??e rodzice dzieci korzystaj?cych z opieki w ??wietlicy. Pierwotnym celem naszej organizacji by??a poprawa warunk??w, w jakich dzieci sp?dza??y czas na terenie tej plac??wki. Organizacja zacz???a si? rozrasta? i po organizacji dla dzieci na B??oniach zaj?? wakacyjnych powsta?? pomys?? otwarcia ??wietlicy w tym miejscu. Od tej pory stowarzyszenie wspiera??o ??wietlic? na Zasolu i prowadzi??o samodzielnie podobn? plac??wk? na B??oniach. Ko??cem 2005 roku Powiat podj??? decyzj? o likwidacji Mi?dzyszkolnej ??wietlicy Terapeutycznej. Nasza organizacja przej???a na zasadzie zadania zleconego przez Miasto O??wi?cim prowadzenie tej plac??wki i robi to do dzi??.


Przez dzeisi?? lat dzia??alno??ci nawi?zali??my wiele kontakt??w, poznali??my wielu ludzi. Jeste??my lokalnym organizatorem zbi??rek ??ywno??ci, a w??r??d nich najbardziej znanej czyli Podziel si? Posi??kiem.

Misj? stowarzyszenia pozostaje nadal organizowanie aktywno??ci spo??ecznej na rzecz dziecka i rodziny.

W roku 2001 realizowane by??y programy: "Profilaktyka i rozwi?zywanie problem??w alkoholowych w??r??d dzieci i m??odzie??y" oraz "Aktywny wypoczynek dzieci i m??odzie??y" - na podstawie umowy z Miastem O??wi?cim. Wypoczynek letni dofinansowa??o r??wnie?? Kuratorium O??wiaty w Krakowie, a do??ywianie dzieci w czasie wakacji - MOPS w O??wi?cimiu.

W roku 2002 prowadzone by??y r??wnie?? programy profilaktyczne oraz organizowany wypoczynek dla dzieci i m??odzie??y - ju?? na terenie dw??ch dzielnic miasta, a od 1 wrze??nia 2002r. rozpocz?li??my prowadzenie zaj?? ??wietlicowych dla dzieci na osiedlu B??onie. We wsp????pracy z Wojewod? Ma??opolskim realizowany by?? program "Stymulacja zmiany wzorca ??yciowego dzieci z rodzin wieloproblemowych, o obni??onej aktywno??ci spo??ecznej". Byli??my r??wnie?? wsp????organizatorem festynu z okazji jubileuszu 10-lecia Mi?dzyszkolnej ??wietlicy Terapeutycznej.

W latach 2003 i 2004 kontynuowane by??y dotychczasowe formy pracy w obydwu ??wietlicach we wsp????pracy z samorz?dami Miasta i Gminy O??wi?cim, Powiatu O??wi?cimskiego, Kuratorium O??wiaty w Krakowie. Z Wojewod? Ma??opolskim realizowali??my program pt. "Integracja dzieci i m??odzie??y". Zorganizowano r??wnie?? festyn integracyjno-rekreacyjny, kt??ry stanowi?? zako??czenie w/w programu. Uczestniczyli??my aktywnie w malowaniu "motylkowego oddzia??u" dzieci?cego Szpitala Powiatowego w O??wi?cimiu. W roku 2004 realizowali??my program profilaktyczny pt. "Ju?? nie jestem z??y" we wsp????pracy z Zarz?dem Wojew??dztwa Ma??opolskiego.

Zainspirowani ide? Klub??w Pomocy Kole??e??skiej "Praca" w pa??dzierniku 2003r. zainicjowali??my dzia??alno??? Grupy Rozwijania Aktywno??ci "Szansa", kt??rej misj? by??o wspieranie i pobudzanie do dzia??ania os??b dotkni?tych bezrobociem. W roku 2004 dzi?ki udzia??owi w pracy grupy i szkoleniach wsp????finansowanych przez Wojewod? Ma??opolskiego w ramach programu pt. "Grupa Rozwijania Aktywno??ci "Szansa" prac? zdoby??o o??mioro uczestnik??w.

W roku 2005 kontynuowali??my prac? w ??wietlicach socjoterapeutycznych z dotychczasowymi partnerami, a przy wsp????udziale Wojew??dztwa Ma??opolskiego realizowali??my programy: "Ob??z terapeutyczny w Ojcowie" i "Grupa surwiwalowa - Bractwo", adresowane do naszych podopiecznych.

Dzi?ki m.in. naszej inicjatywie w O??wi?cimiu powsta??o centrum dla organizacji pozarz?dowych.
Rok 2006 rozpocz??? si? od podj?cia samodzielnego prowadzenia ??wietlicy terapeutycznej na Zasolu, dotychczasowej Mi?dzyszkolnej ??wietlicy Terapeutycznej, zlikwidowanej przez Powiat. Starostwo zrezygnowa??o ca??kowicie z jej finansowania, przekazuj?c do u??ytkowania lokal z wyposa??eniem. Nie wspar??o r??wnie?? dotacj? ??wietlicy na B??oniach. Obydwie plac??wki funkcjonuj? nieprzerwanie dzi?ki finansowemu wsparciu pozosta??ych sta??ych donator??w i pomocy darczy??c??w (m.in. z 1 % opp). Uda??o nam si? te?? uzyska? dofinansowanie z FIO. We wsp????pracy z Wojew??dztwem Ma??opolskim prowadzili??my warsztaty dla wolontariuszy, pracuj?cych z dzie?mi.
Dzia??aj?ca przy naszym stowarzyszeniu grupa obywatelska zako??czy??a debat? monitoring wsp????pracy organizacji pozarz?dowych i samorz?du miasta O??wi?cim w ramach og??lnopolskiego projektu "Przejrzysty samorz?d". Byli??my konsultantem regionalnym monitoringu spo??ecznego drugiego etapu "Przejrzystej Polski". Przyst?pili??my te?? do projektu "Monitorowanie finansowania samorz?dowej kampanii wyborczej", a raport wst?pny z tego monitoringu przedstawili??my na konferencji prasowej i udost?pniamy na naszej stronie internetowej.
W grudniu 2006r. Jako koordynator lokalny prowadzili??my zbi??rk? ??ywno??ci "Spraw, aby inni mieli ??wi?ta" we wsp????pracy z Bankiem ??ywno??ci w Krakowie. Zbi??rk? prowadzili: m??odzie?? i pracownicy prowadzonych przez nas ??wietlic, doro??li wolontariusze oraz cz??onkowie Stowarzyszenia. Zebrana ??ywno??? wykorzystana zosta??a do sporz?dzania posi??k??w dla dzieci oraz trafi??a do rodzin naszych podopiecznych.

W 2006 r. nasza prezeska, Teresa Bebak zosta??a wyr????niona przez Centrum Wspierania Aktywno??ci Lokalnej po raz pierwszy przyznawan? nagrod? im. Heleny Radli??skiej i tytu??em animatorki spo??ecznej.
W roku 2007 prowadzili??my ??wietlic? Terapeutyczn? na Zasolu - uzyskane ??rodki zosta??y wydatkowane na zaj?cia terapeutyczne, prowadzenie zaj?? grupy surwiwalowej ??Bractwo?, grupy ekologicznej ??7 Wspania??ych?, oraz organizacj? wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i m??odzie??y, a tak??e na do??ywianie. W ??wietlicy zatrudnione s? trzy osoby na umow? o prac?. Praca tej plac??wki zosta??a nagrodzona w ramach konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Spo??ecznej "??wietlica, praca i sta?? - socjoterapia w ??rodowisku wiejskim".

W ??wietlicy Socjoterapeutycznej na osiedlu B??onie otrzymane ??rodki przeznaczyli??my na zaj?cia terapeutyczne, w tym modernizacj? metod pracy, organizacj? wypoczynku letniego i zimowego i w czasie wolnym od zaj?? szkolnych oraz do??ywianie dzieci. W ??wietlicy zatrudniona by??a jedna osoba na umow? o prac? w niepe??nym wymiarze czasu pracy oraz dwie osoby na umow? - zlecenie.

Zorganizowali??my VI Rodzinny Festyn ??Szansy? ??Spotkanie nad Sekwan?? we wsp????pracy z Urz?dem Miasta O??wi?cim oraz pod honorowym patronatem Konsula Generalnego Republiki Francuskiej.
Jako koordynator lokalny przeprowadzili??my wraz ze Stowarzyszenia Inicjatyw Spo??ecznych w Osieku i we wsp????pracy z Bankiem ??ywno??ci w Krakowie dwie zbi??rki ??ywno??ci.

Lokalna Grupa Obywatelska sporz?dzi??a raport z prowadzonego od 2006r. monitoringu finansowania kampanii wyborczej na prezydenta miasta O??wi?cim i zaprezentowa??a go na konferencji "Polityka finansowa samorz?d??w a rozw??j lokalny" w Pa??stwowej Wy??szej Szkole Zawodowej w O??wi?cimiu oraz w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie.
Przeprowadzony zosta?? r??wnie?? monitoring jawno??ci i przejrzysto??ci procedur bud??etowych w samorz?dzie miasta O??wi?cim w ramach projektu "Bud??et Gminy bez Tajemnic", kt??ry jest elementem realizowanego przez SLLGO programu "Laboratorium Monitoringu Bud??etu". Opracowano raport oraz zorganizowano przy wsp????pracy z Centrum Organizacji Pozarz?dowych w O??wi?cimiu warsztaty nt. partycypacji mieszka??c??w w procesie bud??etowym.

W roku 2008 kontynuowali??my prac? w obu ??wietlicach przy udziale ??rodk??w z Miasta i Gminy O??wi?cim oraz od Wojewody Ma??opolskiego. Wsparciem zar??wno ??wietlic, jak i rodzin podopiecznych by??y trzy zbi??rki ??ywno??ci, przeprowadzone we wsp????pracy z Bankiem ??ywno??ci w Krakowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Spo??ecznych w Osieku.
W partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lider??w Lokalnych Grup Obywatelskich w ramach projektu Laboratorium Monitoringu Bud??etu przeprowadzili??my badanie i dzia??ania aktywizuj?ce mieszka??c??w na rzecz tworzenia kolejnych plac??wek opieku??czych dla dzieci. Opracowany i upowszechniony zosta?? raport pt.??Monitoring stanu zaspokojenia potrzeb mieszka??c??w miasta O??wi?cim w zakresie opieki nad dzie?mi realizowanej w ramach zada?? w??asnych gminy na przyk??adzie osiedli B??onie i Stare Stawy?.
Otrzymali??my Nagrod? Prezydenta Miasta O??wi?cim ??Judymka 2008? za wieloletnie zaanga??owanie w dzia??alno??? socjaln? i wk??ad w budowanie systemu opieki nad dzieckiem w mie??cie O??wi?cim.

W latach 2009 - 2010 kontynuowali??my dzia??alno??? ??wietlic socjoterapeutycznych, dofinansowanych przez Miasto i Gmin? O??wi?cim. W obu plac??wkach odbywaj? si? praktyki student??w kierunk??w pedagogicznych, pomocy w pracy udzielaj? sta??y??ci na podstawie um??w z Powiatowym Urz?dem Pracy. W???czenie si? do projektu ??Rodzina w kryzysie? prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie umo??liwi??o nam w tych latach zorganizowanie wycieczek dla podopiecznych ??wietlic a w trakcie corocznych festyn??w rodzinnych uzyskali??my wsparcie finansowe na wynajem urz?dzenia rekreacyjnego.

W roku 2010 ??wietlica na B??oniach uczestniczy??a w programie ?Masz pomys??? Podziel si? posi??kiem!? organizowanym przez Danone spo.z o.o. natomiast ??wietlica na Zasolu wzi???a udzia?? w projekcie ??Czas na aktywno???? realizowanym przez Miejski O??rodek Pomocy Spo??ecznej w O??wi?cimiu. W ramach projektu dbywa??y si? dy??ury pedagoga i psychologa, warsztaty ??Szko??a dla rodzic??w?, warsztaty reporterskie dla dzieci oraz dwa spotkania dodatkowe dla uczestnik??w projektu (profilaktyka narkomani i podstawy zdrowego ??ywienia). Zorganizowano dwa wyjazdy - rodzic??w z dzie?mi do kopalni soli w Wieliczce oraz dla dzieci ze ??wietlicy do kina, na kr?gle i do sali zabaw Tere Fere w Bielsku - Bia??ej. Projekt wspar?? r??wnie?? organizacj? ??wietlicowej wigilijki. Otrzymali??my nowoczesny sprz?t multimedialny o warto??ci 5.000 z??, kt??ry po zako??czeniu projektu przejdzie na nasz? w??asno???.

Jako koordynator lokalny przeprowadzili??my trzy zbi??rki ??ywno??ci, a uzyskane produkty wykorzystane zosta??y w do??ywianiu uczestnik??w zaj?? i wsparciu rodzin podopiecznych.
W 2009r. do???czyli do stowarzyszenia rodzice m??odych tancerzy z formacji tanecznej AS przy Szkole Ta??ca ??Presti???.

Na zaproszenie Stowarzyszenia ??Rodzina Kolpinga? w Che??mku byli??my partnerem w projekcie ??Wsp????praca dla pracy?

W 2010r. zostali??my nagrodzeni przez Powiat O??wi?cimski w konkursie ??Kalejdoskop inicjatyw? za dzia??anie ????wietlica na Zasolu? .
Nasze koszty administracyjne s? bardzo ma??e i tak np. w roku 2010 wynios??y 1 498,99 z?? (w tym materia??y 1 324,59 z??, us??ugi 174,40 z??). Wszystkie prace administracyjne, pozyskiwanie ??rodk??w, pisanie i rozliczanie projekt??w oraz ksi?gowanie ca??o??ci ??rodk??w wykonywane by??y nieodp??atnie przez cz??onk??w zarz?du i komisji rewizyjnej oraz wolontariuszy.

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA