Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

O NAS

Zadania

Najwa??niejszymi zadaniami stowarzyszenia s?:
- rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz dzia??a?? maj?cych na celu dobro i szcz???cie dzieci, m??odzie??y oraz wspieraj?cych rodziny, zw??aszcza ubogie i z problemami,
- stwarzanie warunk??w do poprawy losu dzieci i m??odzie??y oraz rodzin potrzebuj?cych pomocy terapeutycznej, wychowawczej i materialnej,
- wspieranie organizacyjne i rzeczowe os??b fizycznych i jednostek organizacyjnych podejmuj?cych dzia??anie na rzecz dzieci i m??odzie??y z rodzin potrzebuj?cych pomocy.

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA