Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

OSIĄGNIĘCIA

Osi?gni?cia Cz??onk??w

Pan Dariusz Koster zdoby?? Polski Certyfikat Fundraisingu. Dzi?ki temu jest jednym z trzydziestu sze?siu ludzi w kraju, kt??rzy mog? si? poszczyci? takim osi?gni?ciem. Certyfikat ten jest honorowany przez Europejskie Stowarzyszenie Fundraisingu (EFA).

Nagroda "Judymka 2008" dla pani Teresy Bebak za wieloletnie zaanga??owanie w dzia??alno??? socjaln? i wk??ad w budowanie systemu opieki nad dzieckiem w mie??cie O??wi?cim

Pani Teresa Bebak otrzyma??a Nagrod? im. Heleny Radli??skiej za dzia??alno??? jako animatorka spo??eczna w 2007r.

» 123

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA