Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA

Ferie zimowe 2018 ,,Ale kosmos?.
Tegoroczne ferie up??yn???y nam na poznawaniu przestrzeni komicznej i mia??y na celu wzbogacenie wiedzy na temat Uk??adu S??onecznego. Uczestnicy pos??ugiwali si? poj?ciami zwi?zanymi z kosmosem: planeta, orbita, gwiazda, kometa, rakieta itp. Pog???biona zosta??a ich wiedza na temat kuli ziemskiej, miejsca Ziemi w kosmosie. Pr??bowali tak??e wyja??nia? proste zjawiska astronomiczne np. przyczyn? dnia i nocy. W trakcie zaj?? warsztatowych konstruowali rakiety, statki Ufo. Powsta??y prace plastyczne przedstawiaj?ce kosmit??w oraz kosmos. Dowiedzieli si? co jedz? kosmonauci i sami przygotowali kosmiczne jedzenie. Zorganizowany zosta?? kosmiczny pokaz mody, a tak??e powsta??a galaktyczna choreografia taneczna. W ramach urozmaicenia zaj?? zorganizowano wyj??cia na basen, do kina oraz wycieczk? poza miasto.

Wigilijka ??wietlicowa
Na ??wi?ta jak zawsze czekali??my z niecierpliwo??ci? i si? do nich solidnie przygotowali??my. Podczas Wigilijki nie mog??o zabrakn?? ??ycze??, wsp??lnego posi??ku, jase??ek, ??piewania kol?d i oczywi??cie prezent??w od ??wi?tego Miko??aja, kt??rych by??o pe??no pod nasz? choink?. Dzi?ki naszych kochanym Miko??ajom mo??liwe by??o przeprowadzenie akcji ,,Paczka dla dzieciaczka? Ka??e dziecko dosta??o to o czym marzy??o.

Jarmark Bo??onarodzeniowy
Po raz kolejny przed ??wi?tami brali??my udzia?? w jarmarku bo??onarodzeniowym, kt??ry odby?? si? w O??wi?cimskim Centrum Kultury. Prezentowali??my na nim wytwory naszych podopiecznych: bombki, anio??ki, choinki, ba??wanki, stroiki, kartki ??wi?teczne i wiele innych ozd??b ??wi?tecznych. Ka??dy znalaz?? co?? dla siebie.

??wi?teczna zbi??rka ??ywno??ci
Na ??wi?tecznej 21 zbi??rce ??ywno??ci nie mog??o nas oczywi??cie zabrakn??. Dzi?ki naszym wspania??ym wolontariuszom uda??o si? zebra? 1701 kg ??ywno??ci, kt??ra trafi??a potem do os??b potrzebuj?cych. Z niecierpliwo??ci? czekamy ju?? na nast?pn? zbi??rk? ??ywno??ci. Razem mo??emy wi?cej.

» 123 z 11

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA