Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA

Tydzie?? Czytania Dzieciom - 06.06.2012
Zostali??my zaproszeni przez Miejsk? Bibliotek? Publiczn? w O??wi?cimiu na organizowany przez nich Tydzie?? Czytania Dzieciom. By?? to dzie?? czytania w r????nych j?zykach. Panie czyta??y nam ksi???k? pt. ??Pinokio? w j?zyku w??oskim oraz angielskim, a tak??e ??Bambi? j?zyku francuskim. By??o to ciekawe do??wiadczenie.

Wielka Parada Smok??w - 03.06.2012
Dzi?ki uprzejmo??ci ??wietlicy Terapeutycznej mogli??my razem z nimi pojecha? do Krakowa, gdzie przygl?dali??my si? krakowskiej Paradzie Smok??w. Tym razem has??em przewodnim byli S?siedzi. Zrobi??o to na Nas ogromne wra??enie smoki by??y przepi?kne, jednak i tak uwa??amy, ??e smok zrobiony przez naszych koleg??w by?? najpi?kniejszy.

Wyjazd by?? wspierany przez Miasto O??wi?cim. W paradzie do konkursu stan???y 32 smoki z Ma??opolski i nie tylko.


Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja ?? 03.05.2012
Nasza ??wietlica wzi???a udzia?? w obchodach rocznicy uchwalenie Konstytucji 3 Maja w O??wi?cimiu. Wzi?li??my udzia?? w mszy ??wi?tej oraz obchodach ??wi?ta na placu Tadeusza Ko??ciuszki w O??wi?cimiu, gdzie obserwowali sk??adanie kwiat??w przed pomnikiem Nieznanego ??o??nierza.

» 1 ... 91011

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA