Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA

Andrzejki
Nauka nauk?, ale nie mo??na zapomnie? o przyjemno??ciach. Podczas zabawy andrzejkowej nasi wychowankowie nie tylko dobrze si? bawili. Poznali r??wnie?? swoj? mi??osn? przysz??o??? oraz dowiedzieli si? kto jest im pisany. Jak wiadomo ??w. Andrzej jest patronem mi??o??ci oraz zam???p??j??cia, a mi??o??? w ??yciu jest przecie?? najwa??niejsza!!!

Piknik Organizacji Pozarz?dowych
Podczas pikniku mieli??my okazj? zaprezentowa? nasze Stowarzyszenie, kt??re mia??o tym razem piracki charakter. Poza malowaniem twarzy na odwiedzaj?cych czeka??o wiele atrakcji, min. ??owienie ryb, poszukiwanie skarb??w. Pogoda nas nie rozpieszcza??a, ale pomimo niej nasze stoisko odwiedzi??o wiele os??b i mi??o sp?dzi??o z nami dzie??. Z nami nuda si? nie uda!!!

Zbi??rka ??ywno??ci ,,Podziel si? dobrym posi??kiem?
Pomaganie jest fajne i daje du??o satysfakcji, dlatego nasi wychowankowie po raz kolejny jako wolontariusze brali udzia?? razem z bankiem ??ywno??ci w zbi??rce zbieraj?c jedzenie dla os??b potrzebuj?cych. Spotka? nas mo??na by??o w 9 sklepach na terenie naszego miasta. Dzi?ki hojno??ci ludzi i zaanga??owaniu naszych wolontariuszy uda??o nam si? zebra? du??o produkt??w spo??ywczych.

Wakacje 2017 ??Z muzyk? przez ??wiat?
Tegoroczne wakacje sp?dzili??my z muzyk?. Podczas zaj?? uczestnicy przygotowywali uk??ady taneczne, uczyli si? podstawowych krok??w r????nych ta??c??w, ??piewali, grali na instrumentach muzycznych, poznawali gatunki muzyczne oraz muzyk? ludow? z r????nych region??w Polski i ??wiata. S??uchali ulubionych piosenek, przygotowywali kr??tki spektakl muzyczny, zapoznali si? z elementami ta??ca ludowego i wsp????czesnego. Zapraszani byli r??wnie?? go??cie, kt??rzy prowadzili zaj?cia muzyczne z gry na r????nych instrumentach, robotyki oraz udzielania pierwszej pomocy. Nie zabrak??o r??wnie?? wielu atrakcji w postaci wycieczek poza miasto, do kina, na basen, do parku zabaw. Organizowane by??y r????nego rodzaju konkursy i zabawy, a na ??wie??ym powietrzu sp?dzili??my niezliczone godziny.

» 1234 z 11

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA