Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA

XVII Wielka Parada Smok??w
Ka??dego roku z niecierpliwo??ci? czekamy, aby wzi?? udzia?? w Paradzie Smok??w. W tegorocznej paradzie po??wi?conej Smokom Morza ??r??dziemnego towarzyszy?? nam smok Sztormek, wykonany przez naszych wychowank??w. Dzi?ki jego po??yskuj?cej sk??rze mieni?cej si? w s??o??cu rzucali??my si? z daleka w oczy ogl?daj?cej widowni. Wsp??lnie z innymi wspania??ymi smokami przemaszerowali??my ulicami Krakowa przebrani za pirat??w. Pomimo zm?czenia, upa??u i braku wygranej w dobrych humorach wr??cili??my do domu.

EKOMAJ??WKA 2017
Wychowankowie naszej ??wietlicy doskonale wiedz? jak wa??na jest ekologia w ??yciu ka??dego cz??owieka. Dlatego nie mog??o nas zabrakn?? na tegorocznej EkoMaj??wce, na kt??rej mieli??my swoje stoisko, przy kt??rym, jak zawsze, du??o si? dzia??o. By??o malowanie twarzy, puszczanie du??ych baniek mydlanych. Prezentowali??my r??wnie?? ekologiczne wytwory naszych podopiecznych: ??winki skarbonki i doniczki z butelek, ekologiczne misie i zak??adki do ksi???ek oraz wiele innych.

Sprz?tanie ??wiata 2017
Nasi podopieczni mieli jak co roku mo??liwo??? wzi?cia udzia??u w lekcji poszanowania ??rodowiska, kt??rej celem jest promowanie nie??miecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie dzia??a??, dzi?ki kt??rym zmniejszy si? nasz negatywny wp??yw na ??rodowisko. W ramach akcji posprz?tali??my okolic?, w kt??rej mieszkamy.

Super Ferie ?? 30.01.??10.02.2017, w godz. 09.00-16.00.
Tegoroczne ferie w ??wietlicy Socjoterapeutycznej up??yn? nam pod znakiem Super bohater??w. W ramach zaj?? stacjonarnych planujemy zorganizowanie warsztat??w plastycznych, wsp??lne tworzenie komiksu, przeprowadzimy konkurs na najciekawszy str??j nawi?zuj?cy do tematyki zaj?? oraz b?dziemy walczy? o zdobycie Pucharu ??wietlicowego Super-bohatera. W ramach urozmaicenia zaj?? wybierzemy si? na basen, do kina oraz na wycieczk?.
Zadanie wsp????finansowane przez Miasto O??wi?cim.


» 12345 z 11

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA