Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA

18. Wielka Parada Smok??w
Uczestnictwo w Wielkiej Paradzie Smok??w w Krakowie to ju?? niejako nasza tradycja. W tym roku tematem przewodnim tej imprezy by??y ,,Smoki dziennika Marco Polo?. Nasza wyobra??nia nie ma granic, dlatego tym razem stworzyli??my dwug??owego smoka, kt??ry by?? mobilny. Jego konstrukcja oparta by??a na rowerach, dlatego ??atwo, z nasz? ma??? pomoc?, m??g?? si? przemieszcza?. Smok wzbudza?? ogromne zainteresowanie. Nasza praca zosta??a doceniona przez organizator??w- w konkursie na Najpi?kniejszego Smoka Parady zdobyli??my III miejsce! Do dom??w wr??cili??my zm?czeni, ale bardzo dumni.
Zadanie wsp????finansowane przez Miasto O??wi?cim.


Sprz?tanie ??wiata 2018
Jak co roku, wychowankowie ??wietlicy Terapeutycznej wzi?li udzia?? w akcji ,,Sprz?tanie ??wiata?. Razem chwycili??my za worki, r?kawiczki i ruszyli??my uporz?dkowa? nasz? okolic?. W akcj? wszyscy bardzo mocno si? zaanga??owali??my. Dzi?ki temu wzros??a nasza ??wiadomo??? ekologiczna oraz odpowiedzialno??? za ??rodowisko naturalne.

??niadanie wielkanocne
W tym roku w ??wietlicy Terapeutycznej postanowili??my zorganizowa? ??niadanie wielkanocne. Nasz wielkanocny st???? przykryty by?? bia??ym obrusem i przystrojony ga???zkami bukszpanu. ??niadanie rozpocz?li??my od wzajemnych ??ycze?? i dzielenia si? jajkiem. Nie zabrak??o r??wnie?? ??urku, sa??atek oraz tradycyjnej babki wielkanocnej. Przygotowane przez nas potrawy znikn???y ze sto??u w b??yskawicznym tempie.

Topienie marzanny
21 marca, w pierwszy dzie?? kalendarzowej wiosny, w wielu polskich miastach i miasteczkach mo??na zobaczy? grupy dzieci spaceruj?cych z kuk??ami- marzannami, w r????nych kierunkach. R??wnie?? i my w tym roku zrobili??my kuk???, kt??ra symbolizowa??a z???, d??ug? i szar? zim?. Owa pani mia??a kolorow? sukienk?, d??ugie w??osy i chustk? na g??owie. Nasza marzanna powsta??a na zaj?ciach plastycznych, a kiedy by??a ju?? gotowa, poszli??my ja spali?. Teraz czekamy na pierwsze ciep??e promienie s??o??ca i odradzaj?c? si? przyrod?.

» 123 z 11

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA