Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA

O ??wietlicy

??wietlica Terapeutyczna
ul. Wi???ni??w O??wi?cimia 10
32-600 O??wi?cim
tel. 33/843-40-68

Godziny otwarcia:
poniedzia??ek - pi?tek 11.00 - 18.00
*w czasie ferii, wakacji oraz w dni wolne od zaj?? szkolnych 9.00 - 16.00

??wietlica jest specjalistyczn? plac??wk? opieku??czo - wychowawcz? wsparcia dziennego. Przeznaczona jest ona dla dzieci i m??odzie??y w wieku szkolnym. Podopieczni najcz???ciej maj? problemy z nauk?, z relacjami z r??wie??nikami i inne, z kt??rymi nie potrafi? sobie sami poradzi?.

Zaj?cia w ??wietlicy wspiera finansowo g????wnie:
-Gmina O??wi?cim
-Miasto O??wi?cim

Ramowy plan pracy ??wietlicy:

11.00-15.00 odrabianie zada?? domowych i zaj?cia korekcyjno-kompesacyjne
15.00-15.30 posi??ek
15.30-17.30 zaj?cia specjalistyczne (socjoterapeutyczne, plastyczne, muzyczno-ruchowe, spo??eczno??c korekcyjna)
17.30-18.00 sprz?tanie pomieszcze??
18.00 -zamkni?cie ??wietlicy

Szczeg????owy plan zaj?? w ??wietlicy:
Poniedzia??ek Wtorek ??roda Czwartek Pi?tek

11.00-15.00
odrabianie zada?? domowych
zaj. Kor. Komp.

15.00-15.30
Posi??ek

15.30-17.30
zaj.Socjoter.
Gimnazjum +

17.30-18.00
sprz?tanie

11.00-15.00
odrabianie zada?? domowych
zaj. Kor. Komp.

15.00-15.30
Posi??ek

15.30-17.30
zaj.Socjoter.
Klasy IV -VI


15.30-17.30
zaj. komputerowe

17.30-18.00
sprz?tanie

11.00-15.00
odrabianie zada?? domowych
zaj. Kor. Komp.

15.00-15.30
Posi??ek

15.30-17.30
Spo??eczno??? Korekcyjna
17.30-18.00
sprz?tanie

11.00-15.00
odrabianie zada?? domowych
zaj. Kor. Komp.

15.00-15.30
Posi??ek

15.30-17.30
zaj. plastyczne

17.30-18.00
sprz?tanie

11.00-15.00
odrabianie zada?? domowych
zaj. Kor. Komp.

15.00-15.30
Posi??ek

15.30-17.30
zaj.Socjoter.
Klasy I-III


15.30-17.30
zaj. muz.-ruchowe


17.30-18.00
sprz?tanie

KALENDARIUM WYDARZE?? W ??WIETLICY TERAPEUTYCZNEJ W 2016R.:

05 ?? 15.01 2016 ?? Zapisy na zaj?cia w okresie ferii
18 ?? 29.01.2016 ?? Ferie zimowe ?? zaj?cia rekreacyjne
03.2016 ?? Wielkanocna Zbi??rka ??ywno??ci
21.03.2016 ?? Topienie Marzanny

23 ?? 29.04.2016 ?? Przerwa ??wi?teczna ?? zaj?cia rekreacyjne
02.05.2016?? Dzie?? Wolny (mi?dzy ??wi?tami narodowymi)- ??wietlica nieczynna
03.05.2016 ?? Udzia?? w uroczysto??ciach obchod??w 03 Maja
10.05.2016 ?? Zebranie z rodzicami
05 ?? 25.06.2016 ?? Zapisy na zaj?cia w okresie wakacji
04-05.06.2016 ?? Wielka Parada Smok??w
24.06.2016 ?? Zako??czenie Roku Szkolnego
27.06. ?? 31.08.2016 ?? Wakacje ?? zaj?cia rekreacyjne
08.2016 ?? Piknik Organizacji Pozarz?dowych
01 ?? 30.09.2016 ?? Zapisy nowych os??b na rok szkolny 2016/2017
04.10.2016 ?? Zebranie z rodzicami
10.2016 ?? Podziel si? Posi??kiem ?? zbi??rka ??ywno??ci
14.10.2016 ?? Dzie?? Edukacji Narodowej ?? zaj?cia rekreacyjne
11.11.2016 ?? Udzia?? w uroczysto??ciach z okazji ??wi?ta Odzyskania Niepodleg??o??ci
29.11.2016 ?? ??wi?teczna Zbi??rka ??ywno??ci
03.12.2016 ?? ??wi?ty Miko??aj
23.12.2016 ?? Wigilijka ??wietlicowa
23.12. 2016- 02.01.2017 ?? Przerwa ??wi?teczna ?? zaj?cia rekreacyjneDOKUMENTY ??WIETLICOWE DO POBRANIA:
- Regulamin ??wietlicy
- Statut
- Ksi???ka procedur

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA