Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA

IV Mi?dzynarodowy Piknik Organizacji Pozarz?dowych
Po raz kolejny wzi?li??my udzia?? w Mi?dzynarodowym Pikniku Organizacji Pozarz?dowych. W tym roku nasze stoisko sta??o si? okr?tem pirackim! Szukanie ukrytych skarb??w, ??owienie ryb czy zrobienie morskiego tatua??u to tylko cz???? atrakcji, z kt??rych mogli skorzysta? odwiedzaj?cy nas go??cie. Dodatkowo, na scenie O??wi?cimskiego Centrum Kultury nasze podopieczne zaprezentowa??y dwa uk??ady taneczne, kt??re spotka??y si? z uznaniem zgromadzonej publiczno??ci.

Wakacje 2017, czyli ,,Wakacyjne podr????e w czasie?
Po d??ugim i wyczerpuj?cym roku szkolny, nadszed?? czas na wypoczynek. Tegoroczne wakacje up??yn???y nam na podr????owaniu w czasie. Byli??my w staro??ytno??ci, ??redniowieczu, renesansie, baroku, o??wieceniu, tera??niejszo??ci i nawet w przysz??o??ci. Budowali??my zamki, makiety miast, telefony, a nawet ,,emotikony? XXI wieku. By??o kino, basen, spacery, a tak??e niezapomniane wycieczki. Rozegrali??my te?? turniej w ,,zbijaka? oraz w ,,Pokemony?. Wszyscy zapami?tali??my ,,Lekcj? ??ycia?, czyli zaj?cia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wsp??lne ogniska z kie??baskami oraz ,,baloniady?. Szkoda, ??e to co dobre tak szybko si? ko??czy..

XVII Wielka Parada Smok??w
Wzi?cie udzia??u w Paradzie Smok??w w Krakowie sta??o si? ju?? nasza tradycj?. W tym roku tematem przewodnim by??y ,,Smoki Morza ??r??dziemnego?. Nasz smok Sztormek, by?? w kolorach morza, a jego cia??o pokrywa??y po??yskuj?ce ??uski. Dzi?ki swojej ????dce dotar?? do Krakowa, gdzie m??g?? go zobaczy? zebrany tam t??um ludzi oraz inne smoki. Konkurencja by??a bardzo du??a, ale dla nas to w??a??nie nasz smok by?? najlepszy. Pomimo tego, ??e nie zdobyli??my ??adnej nagrody, do dom??w wr??cili??my szcz???liwi i dumni, ??e kolejny raz mieli??my mo??liwo??? wzi?cia udzia??u w tym przedsi?wzi?ciu.
Zadanie wsp????finansowane przez Miasto O??wi?cim

Sprz?tanie ??wiata 2017
Co roku podopieczni ??wietlicy Terapeutycznej bior? udzia?? w akcji ,,Sprz?tanie ??wiata?. W tym roku, zgodnie z nasz? tradycj?, zakasali??my r?kawy, wzi?li??my worki i za??o??yli??my r?kawiczki, aby m??c pozbiera? ??mieci, kt??re znalaz??y si? nie tam, gdzie potrzeba. W akcj? wszyscy byli mocno zaanga??owani. By??a to nasza wsp??lna lekcja poszanowania ??rodowiska.

» 12345 z 11

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA