Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebrania Członków

13.05.2017r. godz. 14.45

Zarząd Stowarzyszenia „Szansa” w Oświęcimiu działając na podstawie § 22 pkt 8 zwołuje Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Szansa”, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w Oświęcimiu przy ul. Więźniów Oświęcimia 10 w dniu 13.05.2017r. o godz. 1445.

Porządek obrad Zwyczajnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Szansa” w Oświęcimiu:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania
 5. Sprawozdanie Zarządu za 2016r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z oceny sprawozdania Zarządu
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016r.
 8. Przedstawienie programu działania Stowarzyszenia na 2017r.
 9. Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał, co do:
  a. Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2016r.
  b. Udzielenia Zarządowi absolutorium
  c. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016r.
  d. Przyjęcia programu działania Stowarzyszenia na 2017r.
 10. Dyskusja i wolne wnioski
 11. Zamknięcie obrad

W przypadku braku quorum w I terminie, wyznacza się II termin w dniu 13.05.2017r. na godz. 15.15.