Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze WZ Członków

Uwaga! Zmiana godziny zebrania – 18.06.2016r. godz. 16.45

Zarząd Stowarzyszenia „Szansa” w Oświęcimiu działając na podstawie § 22 pkt 8 zwołuje Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Szansa”, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w Oświęcimiu przy ul. Więźniów Oświęcimia 10 w dniu 18.06.2016r. o godz. 16.45.

Porządek obrad Zwyczajnego Sprawozdawczego – Wyborczego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Szansa” w Oświęcimiu:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
  2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania
  3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania
  5. Sprawozdanie Zarządu za 2015r.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z oceny sprawozdania Zarządu
  7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015r.
  8. Przedstawienie programu działania Stowarzyszenia na 2016r.
  9. Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał, co do:
    a. Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2015r.
    b. Udzielenia Zarządowi absolutorium
    c. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015r.
    d. Przyjęcia programu działania Stowarzyszenia na 2016r.
  10. Wybór Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru Komisji Rewizyjnej
  11. Wybory Komisji Rewizyjnej
  12. Dyskusja i wolne wnioski
  13. Zamknięcie obrad

W przypadku braku quorum w I terminie, wyznacza się II termin w dniu 18.06.2016r. na godz. 17.15